Oficiální název: Obec Trokavec

 

Důvod a způsob založení: v souladu s ustanoveními zákona č. 128/2000 Sb., o obcích.
Organizační struktura: samospráva obce
Kontaktní spojení: Obecní úřad Trokavec, Trokavec 40, 338 43 Mirošov

 

Úřední hodiny: pátek 8:00 - 9:00; 16:30 - 17:30

 

Telefon starostka: 777 938 395

 

E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 


WWW: http://www.trokavec.rokycansko.cz
Případné platby můžete poukázat na účet: 843 095 319/0800
IČO: 18244122

 

ID datové schránky: 3rqbicp

 

Rozpočet v tomto roce uveden v sekci: Rozpočet

 


Žádosti o informace:                  Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Základní informace o činnosti obecního úřadu jsou k dispozici na OÚ

 

Postup při vyřizování žádostí, návrhů, stížností a jiných dožádání:

 

Po doručení obecnímu úřadu se každé podání posoudí podle obsahu. Jde-li o podnět ve správním řízení, ke kterému je příslušný obecní úřad, vyřizuje podání v souladu se správním řádem, popř. dalšími obecně závaznými právními předpisy. Pokud k řízení, jehož se podání týká, není příslušný obecní úřad, postoupí v souladu se zákonem a ve lhůtě zákonem stanovené takové podání příslušnému správnímu orgánu, popř. jinému subjektu.

 

Stížnosti:

 

Při vyřizování stížností postupují orgány obce podle platných právních předpisů.
O ústních stížnostech, které nelze vyřídit při jejich podání, je ten, kdo stížnost přijímá, povinen sepsat záznam.Pokud k vyřízení stížnosti není příslušný obecní úřad, postoupí ji do 5 dnů příslušnému orgánu.

 

Lhůty pro vyřízení stížností:

 

Stížnosti, které není třeba prošetřovat na místě nebo na podkladě vyjádření či spisového materiálu jiné organizace, musí být vyřízeny do 10 dnů od dne doručení správnímu orgánu. Pokud stížnost není možné vyřídit do 10 dnů nebo pokud stížnost nebyla podána ústně či doručena osobně, musí být stěžovateli písemně potvrzen příjem stížnosti do 5 dnů ode dne doručení. Stížnosti, které nelze vyřídit do 10 dnů o jejich doručení, musí být vyřízeny nejdéle do 15 dnů ode dne doručení obecnímu úřadu. Tuto lhůtu lze překročit jen výjimečně a se souhlasem starosty obce. O překročení lhůty musí být stěžovatel vyrozuměn. Stížnosti šetří komise, do jejichž působnosti předmět stížnosti náleží.

 

OPRAVNÉ PROSTŘEDKY:
podle zákona č. 500/2004 Sb., o správním řízení
(správní řád)

 

Proti každému správnímu rozhodnutí má účastník řízení právo podat odvolání, pokud zákon nestanoví jinak, nebo pokud se účastník řízení odvolání nevzdal.

 

Poučení o opravném prostředku musí být součástí každého správního rozhodnutí.

 

Odvolání se podává u správního orgánu, který vydal napadené rozhodnutí, doručení jinému správnímu orgánu (i odvolacímu) nemá právní účinky.

 

Lhůta pro podání odvolání

 

Odvolání je třeba podat ve lhůtě 15 dnů ode dne oznámení rozhodnutí (tj. od ústního vyhlášení, pokud se účastník řízení vzdal práva na doručení písemného vyhotovení rozhodnutí, jinak ode dne doručení písemného vyhotovení rozhodnutí do vlastních rukou). Pokud byl účastník řízení nesprávně poučen, popř. nebyl poučen vůbec, prodlužuje se lhůta k podání odvolání na 3 měsíce ode dne oznámení rozhodnutí.Lhůta je zachována, pokud bylo odvolání poslední den lhůty předáno k poštovní přepravě.

 

Místo a způsob podání odvolání

 

Odvolání proti rozhodnutí obecního úřadu lze podat písemně poštou nebo osobně v kanceláři obecního úřadu. Z odvolání musí být patrno, kdo jej činí, které věci se týká (musí v něm být označeno napadené rozhodnutí) a co se navrhuje. Podání se posuzuje vždy podle obsahu. Odvolání musí být adresováno Obecnímu úřadu, který napadené rozhodnutí vydal, a musí být vlastnoručně podepsáno účastníkem řízení – fyzickou osobou. Podání právnické osoby podepisuje osoba, která je oprávněna za ni činit právní úkony, což musí doložit (např. plnou mocí nebo výpisem z obchodního rejstříku).

 

Formuláře, nejdůležitější předpisy a odkazy

 

Informační systém veřejné správy: http://www.centralni-adresa.cz
Vše o státní správě v ČR: http://www.statnisprava.cz
Formuláře, návody pro řešení životních situací, zákony aj: http://www.mvcr.cz

 

Zákony – odkaz Sbírka zákonů

 

http://www.mvcr.cz
http://www.safetyshop.cz/legislativa
http://www.sbcr.cz
http://www.zakonik.cz
http://www.sagit.cz
http://www.bvb.cz/sbirka

 

Formuláře – odkaz Vzory formulářů

 

http://www.mvcr.cz
http://www.vzory.cz
http://www.form.cz
http://business.center.cz/business/sablony

 

Ministerstva

 

Ministerstvo vnitra: http://www.mvcr.cz
Ministerstvo pro místní rozvoj: http://www.mmr.cz
Ministerstvo dopravy a spojů: http://www.mdcr.cz
Ministerstvo financí: http://www.mfcr.cz
Ministerstvo kultury: http://www.mkcr.cz
Ministerstvo průmyslu a obchodu: http://www.mpo.cz
Ministerstvo zemědělství: http://www.mze.cz
Ministerstvo životního prostředí: http://www.env.cz
Ministerstvo obrany: http://www.army.cz
Ministerstvo práce a sociálních věcí: http://www.mpsv.cz
Ministerstvo spravedlnosti: http://www.justice.cz
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy: http://www.msmt.cz
Ministerstvo zahraničních věcí:
http://www.mzv.cz
Ministerstvo zdravotnictví: http://www.mzcr.cz

 

Instituce

 

Vláda ČR: http://www.vlada.cz
Kancelář prezidenta republiky: http://www.hrad.cz
Poslanecká sněmovna: http://www.psp.cz
Senát: http://www.senat.cz
Veřejný ochránce práv (ombudsman): http://www.ochrance.cz

 

Zastupitelstvo: http://www.volby.cz

 

Žádosti POV: http://www.isu.cz/pov/

 

Sazebník úhrad - sazebník úhrad je k dispozici na vyžádání na OÚ.

 

Výroční zpráva – poskytování informací dle zákona 106/1999 Sb.

 

Přehled nejdůležitějších předpisů, kterými se řídí OÚ při své činnosti. ( dle § 5 pís. e zákona 106/1999 Sb.) Všechny uvedené legislativní normy (zákony) jsou přístupné v na internetu (viz uvedené odkazy na internetové stránky):

 

* zákon č.128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení)
* zákon č.152/1994 Sb., o volbách do zastupitelstev v obcích
* zákon č.71/1967 Sb., o správním řízení
* zákon č.200/1990 Sb., o přestupcích
* zákon č.268/1949 Sb., o matrikách
* vyhláška Ústředního úřadu pro věci národních výborů č.97/1961 Sb., o názvech obcí, označování ulic a číslování domů
* zákon č.13/1997 Sb., o pozemních komunikacích
* zákon č.138/1973 Sb., o vodách
* zákon č.50/1978 Sb., o územním plánování a stavebním řádu
* zákon č.135/1982 Sb., o hlášení a evidenci pobytu občanů
* zákon č.135/1985 Sb., o požární ochraně
* zákon č.114/1988 Sb., o působnosti orgánů ČR v sociálním zabezpečení
* zákon č.37/1989 Sb., o ochraně před alkoholismem a jinými toxikomaniemi
* zákon č.84/1990 Sb., o právu shromažďovacím
* zákon č.116/1990 Sb., o nájmu a podnájmu nebytových prostor
* zákon č.202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách
* nařízení vlády ČR č.475/1990 Sb., kterým se určují pověřené obecní úřady
* zákon č.564/1990 Sb., o státní správě a samosprávě ve školství
* zákon č.565/1990 Sb., o místních poplatcích
* zákon č.576/1990 Sb., o pravidlech hospodaření s rozpočtovými prostředky
* zákon č.125/1997 Sb., o odpadech
* zákon č.455/1991 Sb., o živnostenském podnikání
* zákon č.482/1991 Sb., o sociální potřebnosti
* zákon č.553/1991 Sb., o obecní policii
* zákon č.563/1991 Sb., o účetnictví
* zákon č.570/1991 Sb., o živnostenských úřadech
* zákon č.582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení
* zákon č.114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny
* zákon č.143/1992 Sb., o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových a některých dalších organizacích a orgánech
* zákon č.256/1992 Sb., o ochraně osobních údajů v informačních systémech
* zákon č.337/1992 Sb., o správě daní a poplatků
* zákon č.338/1992 Sb., o dani z nemovitosti
* zákon č.368/1992 Sb., o správních poplatcích
* nařízení vlády ČR č.397/1992 Sb., kterým se stanoví podrobnější úprava vztahů Policie ČR k orgánům obcí a obecní policii
* zákon č.41/1993 Sb., o ověřování shody opisů nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu obecními úřady a o vydávání potvrzení orgány obcí a okresními úřady
* vyhláška Ministerstva financí č.176/1993 Sb., o nájemném z bytu a úhradě za plnění poskytovaná s užíváním bytu
* zákon č.111/1994 Sb., o silniční dopravě
* zákon č.199/1994 Sb., o zadávání veřejných zakázek
* nařízení vlády ČR o odměnách členům zastupitelstva
* vyhláška Ministerstva vnitra ČR č.231/1996 Sb., kterou se stanoví paušální částka nákladů řízení o přestupcích
* zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
* zákon č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

Informace o svobodném přístupu k informacím a závěrečné zprávy jsou umístěny v sekci ,,ARCHÍV ÚĚDNÍ DESKY"